ACCEPTABLE USE POLICY Tuxis B.V.

VERSIE 2014-01-01

Door middel van dit document wil Tuxis haar klanten en gebruikers wijzen op hun verantwoordelijkheden wanneer zij van de internetfaciliteiten van Tuxis gebruik maken. Wanneer bepalingen uit deze Acceptable Use Policy worden overtreden, kan Tuxis die maatregelen treffen, omschreven in de Abuse Policy om overtreding danwel voortduring daarvan tegen te gaan.

Doel van deze Acceptable Use Policy is onder meer:

 • de gebruikers van de internetfaciliteiten van Tuxis en daaraan verbonden netwerken veilig en betrouwbaar Internetverkeer te bieden;
 • situaties te vermijden die kunnen leiden tot aansprakelijkheid;
 • bijdragen aan een positieve beeldvorming en goede reputatie van Tuxis als een verantwoordelijke internetprovider;
 • bijdragen aan de waarde van internetresources als een platform voor vrije meningsuiting;
 • het bevorderen van het verantwoordelijk gebruik van het internet en het ontmoedigen van praktijken die de bruikbaarheid en daarmee de waarde van het internet negatief beïnvloeden;
 • het beschermen van de privacy en (internet-)veiligheid van de individuele gebruikers van de diensten van Tuxis.

Algemene gedragsregels:

 1. Uitgangspunt is dat gebruikers van het netwerk en de internetinfrastructuur van Tuxis zich als goed en zorgvuldig internetgebruikers zullen gedragen en geen overlast zullen veroorzaken voor andere gebruikers en/of netwerken op het internet.
 2. De gebruiker van de diensten van Tuxis is gehouden de redelijke instructies van Tuxis ten aanzien van de geboden internetdiensten op te volgen.
 3. Gebruikers zullen zich onthouden van het doen verzenden via of plaatsen op het internet van enig materiaal, in welke uitdrukkingsvorm ook, dat kan worden beschouwd als onwettig, obsceen, bedreigend, discriminerend, smadelijk danwel materiaal of uitingen die gedragingen aanmoedigen of uitlokken dat kunnen worden beschouwd als strafbaar feit of welk gedrag aanleiding kan geven voor civielrechtelijke aansprakelijkheid of op enige andere wijze in strijd is met de Nederlandse wet of internationale regelgeving.
 4. Ter bevordering van een goed en zorgvuldig internetgebruik zal het de gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis uitdrukkelijk verboden zijn virussen of andersoortige vormen van kwaadwillige programma's in het netwerk of internetinfrastructuur te introduceren. De gebruiker zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat een computervirus of ander kwaadwillig programma op het internet of in de netwerken of internetinfrastructuur van Tuxis kan komen.
 5. De gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis zal een zodanig gebruik maken van de diensten van Tuxis dat daardoor de juiste werking van het netwerk en de internetinfrastructuur van Tuxis niet wordt belemmerd of gehinderd, danwel dat daardoor andere gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis worden belemmerd of gehinderd.

Accounts en wachtwoorden:

 1. De gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis zal de hem toegekende identificatiegegevens als wachtwoorden, loginnamen, user-id's etc. met de uiterste zorgvuldigheid bewaren en nimmer aan derden kenbaar maken. Dergelijke gegevens mogen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuxis niet worden gedeeld met derden.
 2. De gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis is uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder misbruik dat wordt gemaakt met behulp van zijn identificatiegegevens, ongeacht de identiteit van de persoon die het misbruik feitelijk pleegt.

Hacking/portscans:

 1. De gebruiker van de systemen en infrastructuur van Tuxis zal zich onthouden van iedere poging om, op welke wijze dan ook, ongeautoriseerd geautomatiseerde systemen van derden onbevoegd binnen te dringen, zich toegang te verschaffen tot gegevens die niet voor de gebruiker bestemd zijn, in te loggen op een server of account waartoe de gebruiker niet bevoegd is c.q. geen rechten heeft.
 2. De gebruiker van de systemen en de internetinfrastructuur van Tuxis zal zich onthouden van alle activiteiten, van welke aard en uitingsvorm ook, die gericht zijn op het testen van de beveiliging van de systemen en/of infrastructuur van Tuxis en/of netwerken, servers en bestanden van derden op het internet.
 3. De gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis zal zich onthouden van alle activiteiten die inbreuk kunnen maken op de diensten van Tuxis (DoS-attacks). Hieronder wordt onder meer begrepen het genereren van een "overstroom/flooding" van dataverkeer, opzettelijke pogingen om een dienst te overbelasten en pogingen om een dienst te laten "crashen".
 4. Gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis zullen zich onthouden van het gebruik van programma's, scripts, commando's of boodschappen van welke inhoud ook, ontworpen om in te breken in het internetverkeer van derden. Dit verbod geldt niet voor statistische metingen op de eigen websites.
 5. Portscans kunnen schadelijk zijn voor de internetomgeving. Portscans worden in de internetwereld als een agressieve handeling opgevat. Portscans kunnen derhalve afbreuk doen aan de goede reputatie van Tuxis als internetprovider. Gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis zullen zich derhalve dienen te onthouden van portscans.

Spamming/ongewenste email:

 1. De gebruiker van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis zal zich onthouden van het zogenaamde "spammen". Onder "spammen" wordt onder meer verstaan:
  • het verzenden van (commerciële) mail aan derden die hierom niet nadrukkelijk hebben verzocht; Hetzij via het netwerk van Tuxis, hetzij ter promotie van een website die via het netwerk van Tuxis met het Internet is verbonden.
  • berichten in meerdere nieuwsgroepen tegelijk (crosspost) en/of afzonderlijk (multipost) posten met daarin reclame of andere commerciële uitingen voor een domein en/of een emailadres en/of welke andere dienst dan ook, danwel aan individuele emailadressen te versturen;
  • derden ongevraagd abonneren op mailinglijsten.

Email:

 1. Het is gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis niet toegestaan om:
  • email, al of niet anoniem, te gebruiken om bedreigende of overlastgevende boodschappen te verzenden;
  • enig deel van de headerinformatie in een emailbericht te vervalsen;
  • tijdelijk of permanent een onvoldoende beveiligde mailserver aan het netwerk van Tuxis te koppelen. De mailserver behoort alleen binnenkomende email te accepteren die bestemd is voor eigen domeinen en alleen uitgaande email verzenden als die afkomstig is uit het eigen netwerk/IP-reeks. De mailserver mag niet als tussenstation worden gebruikt ten behoeve van mail die niet voor de gebruiker zelf of op diens intranet aangesloten gebruikers bestemd is.

Website hosting:

 1. Het is gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis niet toegestaan om:
  • Afbeeldingen, software en media te plaatsen zonder toestemming van de rechthebbende;
  • De webruimte te gebruiken voor andere doeleinden dan het presenteren van een bedrijf, producten en/of diensten en/of het gebruik van webapplicaties;
 2. Inbegrepen bij website hosting is de hoeveelheid dataverkeer en opslag die redelijkerwijs verwacht mag worden bij het gebruik van webhosting met inachtneming van punt 15. Indicatie van een redelijke hoeveelheid verkeer is 50 tot 100 Gbyte per maand. Indicatie van een redelijke hoeveelheid opslag is 5 tot 10 Gbyte. Bij dergelijke hoeveelheden zal Tuxis overleg plegen en met een alternatieve oplossing komen zodat de hosting wederom gaat aansluiten bij het gebruik van de website of webapplicatie.

Bestand Online:

 1. Het is gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van Tuxis niet toegestaan om:
  • Afbeeldingen, software en media te plaatsen en uit te wisselen zonder toestemming van de rechthebbende;
  • De Bestand Online ruimte te gebruiken voor andere doeleinden dan het werken met of back-uppen van bestanden en het delen van bestanden met collega's;
 2. Inbegrepen bij Bestand online is de hoeveelheid dataverkeer die redelijkerwijs verwacht mag worden bij het gebruik van bestanden met inachtneming van punt 15. Indicatie van een redelijke hoeveelheid verkeer is 50 tot 100 Gbyte per maand. Bij overschrijding van de redelijke hoeveelheden zal Tuxis overleg plegen en et een alternatieve oplossing komen zodat de dienst wederom gaat aansluiten bij het gebruik

Wijziging:

 1. Tuxis behoudt zich het recht voor aan de hand van maatschappelijke en technische ontwikkelingen deze Acceptable Use Policy eenzijdig te wijzigen.